PalleDesign

Salgs- og leveringsbetingelser

Palledesign ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

Version: Januar 2020

Anvendelse og gyldighed

Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af Palledesign (i det følgende benævnt “Palledesign”).

Købers betingelser og krav indeholdt i købers ordre, dennes generelle købsbetingelser eller lignende forpligter ikke Palledesign, med mindre Palledesign udtrykkeligt og skriftligt har tiltrådt sådanne.

Købers ordrer

Købers ordre er ikke bindende for Palledesign, førend Palledesign har fremsendt ordrebekræftelse til køber, eller har leveret varerne til køber, afhængigt af hvilken sker først.

Levering

Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder leveringsbetingelsen ExWorks, Incoterm010.

Forsinkelse

Hvis levering forsinkes ud over den dato, der er aftalt eller angivet af Palledesign, jf. ovenfor, kan køber ved at give meddelelse herom til Palledesign forlange levering og fastsætte en endelig og rimelig leveringsfrist.

Hvis levering ikke sker inden for den ovenfor fastsatte rimelige frist, og nævnte frist overskrides med mere end 10 (ti) dage, er køber berettiget til at ophæve den forsinkede levering.

Køber kan ikke gøre nogen form for erstatningskrav gældende, herunder ej heller følgetab, som følge af forsinkelse.

Mangler

Køber skal straks efter modtagelse af varerne og før ibrugtagning heraf undersøge varerne på en sådan måde, som behørig praksis herfor foreskriver. Køber skal således gennem undersøgelse forsikre sig om, at varerne overholder alle kontraktlige betingelser. Såfremt køber undlader at afholde nævnte undersøgelse i tide, bortfalder dennes ret til at påberåbe sig mangler, som kunne have været konstateret ved en undersøgelse.

Uden præjudice for ovenstående, skal reklamation af mangler fremføres skriftligt og være Palledesign i hænde senest 3 (tre) dage efter, at manglen er eller skulle være blevet konstateret. Reklamationen skal indeholde en beskrivelse af den påståede mangel. Krav som følge af mangler skal være fremført senest 2 (to) uger efter levering.

Der kan ikke foretages reklamation efter udløb af fristerne angivet ovenfor. Såfremt der måtte være mangelfulde varer, og et krav baseret på manglerne fremføres over for Palledesign, har Palledesign ret til inden for en rimelig tidshorisont at vælge enten at levere erstatningsvarer mod returnering af de mangelfulde varer eller tilbyde køber et forholdsmæssigt nedslag i købeprisen, hvorefter manglen anses for endeligt udbedret.

Med undtagelse af det oven for angivne, påtager Palledesign sig intet ansvar for mangler, og køber kan ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende, herunder for eksempel hverken ophævelse eller erstatningskrav.

Priser og betalingsbetingelser

Medmindre andet skriftligt er aftalt, er priserne angivet ekskl. moms, omkostninger, afgifter, mv. Medmindre andet skriftligt er aftalt, skal betaling ske til Palledesign konto senest 8 dage efter levering. I tilfælde af forsinket betaling, beregner Palledesign sig renter af det udestående beløb på 1,5 (en og en halv) procent per måned fra forfaldsdagen. Renter beregnes hver måned for den forfaldne udestående balance, som vil inkludere tidligere renter, rimelige omkostninger, mv.

Såfremt køber ikke betaler et beløb til forfaldstid, har Palledesign ret til enten at tilbageholde alle fremtidige leveringer indtil købers betaling af det udestående beløb eller til at ophæve Samarbejdsaftalen, såfremt der skal ske yderligere leveringer i henhold til denne. Køber må ikke tilbageholde betaling eller foretage fradrag i varernes pris i forhold til krav, der ikke er godkendt af Palledesign.

Ejendomsforbehold

Palledesign har fuld ejendomsret til de leverede varer, og ejerskab heraf overgår først til køber, når fuld og endelig betaling er foretaget.

Force majeure

Hverken køber eller Palledesign er erstatningsansvarlige eller skal på nogen måde betale kompensation for forsinkelse eller manglende opfyldelse af forpligtelse, når en sådan forsinkelse eller mangel skyldes force majeure. Force majeure defineres som udefra kommende omstændigheder, som mennesker ikke kan afværge, eller en omstændighed eller uforudset tilfælde, som er uden for den berørte parts rimelige kontrol.

Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, forsinkelse i levering af varer eller mangelfulde varer leveret af underleverandører, væsentlige prisforhøjelser for sådanne leveringer, krig (varslet eller ikke varslet), oprør, uroligheder, strejke, lockouts, arbejder-optøjer, brand, oversvømmelse, epidemi, jordskælv, eksplosion, blokade, embargo, mangel på grundlæggende råvarer, mangel på eller fejl i transport, ethvert usædvanligt eller uventet regerings- eller statsindgreb, eller lignende tilfælde.

I tilfælde af force majeure skal den part, der er ramt heraf, omgående give den anden part skriftlig meddelelse herom og specificere grunden for force majeure, og hvorledes den vil indvirke på udførelsen af den ramte parts forpligtelser.

Hvis levering af varerne er midlertidig forhindret på grund af force majeure, suspenderes leveringsforpligtelsen i den periode, hvor force majeure situationen eksisterer med den virkning, at køber ikke har ret til at ophæve Samarbejdsaftalen. Dog kan begge parter, såfremt opfyldelse af aftalen, levering af varerne eller andre forpligtelser er forhindrede i mere end en periode på 120 sammenhængende dage, ophæve de forpligtelser, der er forhindrede som følge af force majeure.

Produktansvar

I det omfang Palledesign måtte pådrage sig produktansvar over for tredjemand i relation til produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at skadesløsholde Palledesignfor sådant ansvar.

Skulle køber blive opmærksom på, at de købte varer har forårsaget skade eller der er fare for, at de skal forårsage skade, skal køber uden ugrundet ophold give Palledesign skriftlig meddelelse herom. Meddelelsen fritager ikke køber for dennes forpligtelse til at minimere sådan skade.

Køber accepterer hermed at blive adciteret af Palledesign for enhver domstol, for hvilken en eventuel retssag mod Palledesign om produktansvar vil blive anlagt.

Køber skal give meddelelse til Palledesign, såfremt tredjemand fremsætter erstatningskrav om produktansvar mod køber.

Ansvarsbegrænsning

Palledesign kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for pønalerstatning, økonomiske tab, følgeskade, driftstab, tidstab eller andre indirekte tab, uagtet om de er opstået som følge af forsinkelse, levering af mangelfulde varer eller andet.

Lovvalg og værneting

Gyldigheden, konstruktionen og parternes udførelse af forpligtelser reguleres af dansk lov og fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Tvister, kontroverser, krav eller uenigheder, som måtte opstå mellem parterne på baggrund af, i relation til eller i forbindelse med levering af varer eller ydelser fra Palledesign eller ved misligholdelse heraf, skal afgøres ved de almindelige danske domstole med Palledesign hjemting som aftalt værneting i første instans.

Palledesign er også berettiget til at anlægge sag direkte hos rette domstol i tilfælde af manglende betaling.

Scroll to Top